VUOKRAUSEHDOT


Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan minibussin rek:no BKZ-448 luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut auton vuokranantajalle.


Auton luovutus vuokralaiselle

Vuokranantaja luovuttaa auton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti.


Auton palautus vuokranantajalle

sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä Auto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen auton palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.
Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.
Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.
Auto on palautettava siivottuna ja siinä kunnossa kun se on vuokraus hetkellä ollut. Auton siivouksesta peritään 100€ erillinen maksu.
Auto vuokrataan tankattuna ja se on palautettava tankattuna. Muutoin polttoaineet laskutetaan vuokralaiselta.

Varausmaksun suoritus

Varausmaksu on 150€, joka suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, varaus purkautuu.


Vuokrausmaksun suoritus

Vuokra maksetaan erikseen toimitettavan laskun mukaan. Vuokraukset laskutetaan noin kuukautta ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin kuukautta ennen varaustapahtumaa, tulee vuokra maksaa heti. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraustapahtumaa. Jos vuokraus tapahtuu alle seitsemän päivää ennen vuokrausajankohtaa tulee vuokra maksaa käteisellä ennen auton luovutusta.


Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut auton liikenne- ja autovahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu. Omavastuu on 500 €.

Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista.


Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Tupakointi matkailuautossa on ehdottomasti kielletty! Korvaus on 800 €.

Lemmikkieläinten autossa pidosta sovittava tapauskohtaisesti ennakkoon.

Vuokrattua autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata autoa kolmannelle henkilölle.
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan autoa varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuunottamatta. Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Mikäli autoon tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan auto korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun, mikäli vika on niin vakava, että auton käyttö estyy tai voi aiheuttaa lisävahinkoja autolle eikä vuokranantajalla ole mahdollisuutta noutaa autoa Suomen rajojen sisäpuolella. Vuokralainen on aina velvollinen toimittamaan auton Suomen rajojen sisäpuolelle vuokranantajan niin vaatiessa. Vuokranantaja voi halutessaan toimittaa tilalle toisen vastaavan auton. Vuokralainen voi myös palauttaa auton vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.
Vuokralainen on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
- Korvaamaan autolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
- Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
- Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen -vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta- aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:
- Ylikuormaus
- Ajaminen tyhjillä renkailla
- Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä
- Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
- Ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
- Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
- Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
- Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
- Autoon kiinnitetyistä teipeistä, maaleista tai esineistä tai niiden irrotuksesta aiheutuvista vahingoista, mikäli vuokralainen on itse tai muu henkilö vuokralaisen tieten aiheuttanut vahingon
- Jos autolle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.
Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokranantajan lukuun enintään 50 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalle vahinkoilmoituslomakkeelle, joka toimitetaan viipymättä vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
Jos vuokralainen laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.
Vuokranantaja ei vastaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään auton vuokran määrään saakka.
Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut autossa esim. varkaustapauksissa, mikäli auton vakuutus ei sitä korvaa.


Vuokraan sisältyvät asiat

- Liikenne- ja autovahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla

- Arvolisävero

- Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset


Sopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 50,00 €:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran ja varausmaksun vähennettynä 500,00 €:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut- pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokranantajalle.


Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan alioikeudessa.


PRONTEC SERVICE OY
Mesimarjantie 5 49400 Hamina
Puh. 046-9226579

email. office@prontecservice.fi